Uchwały rady nadzorczej
Rok 2018

Protokół nr 1 z 01.02.2018 r.
Uchwała nr 1 z 01.02.2018 r. (dotyczy ustalenia nowej wysokości opłat z tytułu odpisu na f. remontowy)
Uchwała nr 2 z 01.02.2018 r. (Przyjęcie Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali)
Regulamin określający tryb i zasady przetargu na ustanow. odrębnej własności lokali
Uchwała nr 3 z 01.02.2018 r. (Zwołanie zebrań dotyczących wyborów Rad Mieszkańców Nieruchomości)

Protokół nr 2 z 15.03.2018 r.
Uchwała nr 4 z 15.03.2018 br. (Zwołanie zebrań dot. wyborów Rad Mieszkańców Nieruchomości)

Uchwała nr 5 z 19.04.2018 r. (Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok)
Uchwała nr 6 z 19.04.2018 r. (Przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2017 rok)
Uchwała nr 7 z 19.04.2018 r. (Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok)
Uchwała nr 8 z 19.04.2018 r. (Ustanowienei na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. odpłatnej służebności w zw. z przebudową ciągu kablowego przez działkę 80,AM9, obręb pl. Grunwaldzki)
Uchwała nr 9 z 19.04.2018 r. (Ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucka S.A. odpłatnej służebności w zw. z budową linii kablowych przez działkę obręb pl. Grunwaldzki)
Uchwała nr 10 z 19.04.2018 r. (Ustanowienie na rzecz Gminy Wrocław odpłatnej służebności drogi koniecznej dostępu do działek obręb Gądów Mały)

Rok 2017

Protokół nr 1 z 26.01.2017 r.
Uchwała nr 1 (Uchylenie uchwały numer 74 2016 Rady Nadzorczej dotyczącej wykluczenia)
Uchwała nr 2 (Wystąpienie z wnioskiem do Zarządu o skierowanie pozwu do Sądu Powszechnego o sprzedaż spółdzielczego własnośc. prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Szybowcowej)

Protokół nr 2 z 02.03.2017 r.
Uchwała nr 3 z 02.03.2017 r. (W sprawie zwołania zebrań członków dokonujących wyboru RMN)
Uchwały nr 4 – 16 dotyczą wykluczeń, wygaszeń i wykreśleń z rejestru członków

Protokół nr 3 z 06.04.2017 r.
Uchwała nr 17 z 06.04.2017 r. (W sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dla wybranych jednostek rozliczeniowych w roku 2017)

Protokół nr 4 z 20.04.2017 r.
Uchwała nr 18 z 20.04.2017 r. (Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016 rok)

Protokół nr 5 z 11.05.2017 r.
Uchwała nr 19 z 11.05.2017 r. (Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 rok)
Uchwała nr 20 z 11.05.2017 r (Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu)
Uchwała nr 21 z 11.05.2017 r. (Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej)
Uchwała nr 22 z 11.05.2017 r. (Ustanowienie na rzecz firmy FRAPO-INVEST Sp. z o.o. odpłatnej służebności przejazdu przez działkę)
Uchwały nr 23 – 48 dotyczą wykreśleń i wykluczeń

Protokół nr 6 z 22.06.2017 r.
Uchwała nr 49 z 22.06.2017 r. (W sprawie wygaszenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Szybowcowej 46)
Uchwała nr 50 z 22.06.2017 r. (W sprawie zwołania zebrań członków Spółdzielni poszczególnych nieruchomości dokonujących wyboru Rad Mieszkańców Nieruchomości)

Protokół nr 7 z 31.08.2017 r.
Uchwała nr 51 z 31.08.2017 r. (Zmiana Uchwały nr 50 z 22.26.2017 r. dot. zwołania zebrań RMN)
Uchwała nr 52 z 31.08.2017 r. (W sprawie przeznaczenia środków z funduszu zasobowego na remont lokalu własnego Spółdzielni przy ul. Drzewieckiego 41)
Uchwała nr 53 z 31.08.2017 r. (W sprawie złożenia przez Sp-nię wniosku do Prezydenta Wrocławia o przekszt.prawa użytkowania wieczystego w prawonwłasności nier.przy ul. Benedyktyńskiej 17-19)
Uchwała nr 54 z 31.08.2017 r. (Zmiana Regulaminu Rady Osiedla)
Regulamin Rady Osiedla

Protokół nr 8 z 28.09.2017 r.
Uchwała nr 55 z 28.09.2017 r. (Dotyczy zatwierdzenia planu gospodarczego SM Piast na 2018 r.)
Załącznik nr 1 do uchwały nr 55 z 28.09.2017 r.
Uchwała nr 56 z 28.09.2017 r. ( Dotyczy ustalenia wysokości oplat eksploatacyjnych)
Załączniki nr 1-4 do uchwały nr 56 z 28.09.2017 r.
Uchwała nr 57 z 28.09.2017 r. (Dotyczy przyjęcia Regulaminu Zarządu)
Regulamin Zarządu SM Piast
Uchwała nr 58 z 28.09.2017 r. (Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni)
Uchwała nr 59 z 28.09.2017 r. (Dotyczy przyjęcia Regulaminu pozostawiania pojazdów w SM Piast)
Regulamin pozostawiania pojazdów w SM Piast.

Protokół nr 9 z 09.11.2017 r.
Uchwała nr 60 z 09.11.2017 r. ( W sprawie ustalenia nowej wysokosci opłat z tytułu odpisu na fundusz remontowy)
Uchwała nr 61 z 09.11.2017 r. (W sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej)
Uchwała nr 62 z 09.11.2017 r. (W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawiozdania finansowego za lata 2017 – 2018)
Uchwała nr 63 z 09.11.2017 r. (W sprawie sposobu prezentacji regulaminów obowiązujących w SM Piast)
Uchwała nr 64 z 09.11.2017 r. (W sprawie przyznania nagrody członkom Zarządu)

Protokół nr 10 z 13.12.2017 r.
Uchwała nr 65 z 13.12.2017 r. (Upoważnienie Zarządu do realizacji inwestycji w ramach WBO).

Rok 2016

Protokół nr 1 z 21.01.2016 r.
Uchwała nr 2 z 21.01.2016 r. (Zatwierdzenie planu remontów na 2016 r.)
Uchwała nr 3 z 21.01.2016 r. (Fundusz rem. Bajana 24a)
Uchwała nr 4 z 21.01.2016 r. (Fundusz rem. Barlickiego 32-34)
Uchwała nr 5 z 21.01.2016 r. (Fundusz rem.Drzewieckiego 24)
Uchwała nr 6 z 21.01.2016 r. (Fundusz rem. Horbaczewskiego 37-43)
Uchwała nr 7 z 21.01.2016 r. (Fundusz rem. Jedn.Narodowej 169-171)
Uchwała nr 8 z 21.01.2016 r. (Zmiana Regulaminu GZM)

Protokół nr 2 z 18.02.2016 r.
Uchwała nr 9 z 18.02.2016 r. (Zmiana Regulaminu GZM)
Uchwała nr 10 z 18.02.2016 r. ( Ustalenie wysokości opłat z tyt. zbiorowego odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych i opłat za mienie Sp-ni)
Uchwała nr 11 z 18.02.2016 r. (Przyjęcie Regulaminu Rady Osiedla)
Załącznik do Uchwały nr 11 z 18.02.2016 r.
Uchwały nr 12 – 47 dotyczą wykluczeń i wykreśleń z członkostwa

Protokół nr 3 z 10.03.2016 r.
Uchwała nr 48 z 10.03.2016r. (Ustalenie nowejwysokości opłat z tyt.odpisu na fundusz remontowy Drzewieckiego 48-56)
Uchwała nr 49 z 10.03.2016 r. (Utworzenie funduszu celowego)
Uchwała nr 50 z 10.03.2016 r. (Ustalenie nowej wysokoci opłaty z tytułu kosztów utzrymania p

Protokł nr 4 z 14.04.2016 r.
Uchwała nr 51 z 14.04.2016 r. (Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków polustracyjnych)
Uchwała nr 52 z 14.04.2016 r. (Przyjęcie Regulaminu Gospodarki Finansowej SM Piast)

Protokół nr 5 z 12.05.2016 r.
Uchwała nr 53 z 12.05.2016 r. (Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 r.)
Uchwała nr 54 z 12.05.2016 r. (Przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2015 rok)
Uchwała nr 55 z 12.05.2016 r. (Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.)
Uchwała nr 56 z 12.05.2016r.( Zmiana Regulaminu Organizowania Przetargów i Udzielania Zamówień Sp-ni).
Uchwała nr 57 z 12.05.2016 r (Zmiana Regulaminu Organizowania Przetargów i Udzielania Zamówień Sp-ni).
Uchwała nr 58 z 12.05.2016 r.(Uchylenie uchwały wykluczajacej)

Protokół nr 6 z 23.06.2016 r.

Protokół nr 7 z 07.07.2016 r.
Uchwała nr 59 z 07.07.2016 r. (Ustalenie nowej wysokości opłaty z tytułu odpisu na fundusz remontowy dla uzytkowników lokali przy ul. Skłodowskiej 15).
Uchwała nr 60 z 07.07.2016 r. (W sprawie ustalenia wysokości opłaty dla członków Spółdzielni na pokrycie kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej).
Uchwała nr 61 z 07.07.2016 r.

Protokół nr 8 z 25.08.2016 r
Uchwała nr 62 z 25.08.2016 r. (Przyznanie nagrody członkom Zarządu)
Uchwała nr 63 z 25.08.2016 r. (Zwołanie zebrań czł. Sp-ni poszczególnych nieruchomości dokonujących wyboru RMN).
Uchwała nr 64 z 25.08.2016 r. (Uchylenie uchwały RN dot. wygaszenia spół.lokatorskiego prawa do lokalu)
Uchwała nr 65 z 25.08.2016 r (Wybór przedstawiciela reprezent.Sp-nie w obradach zjazdu przedkongresowego VI Kongresu Spółdzielczości)
Uchwała nr 66 z 25.08.2016 r. (Wybór przedstawiciela reprezent.Sp-nię w obradach zjazdu przedkongresowego VI Kongresu Spółdzielczości)

Protokół nr 9 z 22.09.2016 r
Uchwała nr 67 z 22.09.2016 r. (Zmiana regulaminu rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi)
Uchwala nr 68 z 22.09.2016 r. (Plan gospodarczy na 2017 rok)
Załącznik do uchwały nr 68
Uchwała nr 69 z 22.09.2016 r. (Opłaty z tyt. odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i garażowych)
Uchwała nr 70 z 22.09.2016 r. (Opłaty z tyt. odpisu na fundusz remontowy dla lok. użytkowych i pracowni plastycznych)
Uchwała nr 71 z 22.09.2016 r. (Opłaty eksploat. dla użytk. lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, pracowni plastycznych)
Załączniki 1-4 do uchwały nr 71
Uchwała nr 72 z 22.09.2016 r. (Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni)
Uchwały nr 73 – 97 dotyczą wykluczeń, wygaszeń i wykreśleń

Protokół nr 10 z 27.10.2016 r
Uchwała nr 98 z 27.10.2016 r. (Fundusz remontowy – Horbaczewskiego 37-43)
Uchwała nr 99 z 27.10.2016 r. (Obciążenie służebnością przesyłu na rzecz Tauron s.a. działek w obrębie pl. Grunwaldzkiego)
Uchwała nr 100 z 27.10.2016 r. (Zmiana regulaminu organizowania przetargów i udzielania zamówień)
Regulamin organizowania przetargów i udzielania zamówień

Protokół nr 11 z 17.11.2016 r
Uchwała nr 101 z 17.11.2016 r. (Zwołanie zebrania członków nieruchomości dokonującej wyboru RMN)
Uchwała nr 102 z 17.11.2016 r. (Przyjęcie założeń organizac.-finansowych zadania inwestyc. polegającego na budowie budynków mieszkalnych na osiedlu Kużniki)
Uchwała nr 103 z 17.11.2016 r. (Regulamin naboru osób ubiegających się o budowę lokali w zadaniu inwest. polegającym na budowie budynków na osiedlu Kuźniki)
Uchwała nr 104 z 17.11.2016 r. (Wybór podmiotu uprawnionego do przepr. badania sprawozdania finansowego za 2016 r.)

Protokół nr 12 z 15.12.2016r
Uchwała nr 105 z 15.12.2016 r (W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o skierowanie pozu do Sądu Powszechnego o sprzedaż spółdz. własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Bajana)
Uchwała nr 106 z 15.12.2016 r. (W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o skierowanie pozwu do Sądu Powszechnego o sprzedaż spółdz.własnościowego prawa do lokalu użytkowego przy ul. Drzewieckiego)
Uchwała nr 107 z 15.12.2016 r. (Przyjęcie Regulaminu Rozliczeń Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi)
Regulamin rozliczeń kosztów GZM 2016

Rok 2015

Protokół nr 1 z 22.01.2015 r.
Uchwała nr 1 z 22.01.2015 r. (Ustanowienie służebności przejazdu)
Uchwała nr 2 z 22.01.2015 r. (Fundusz remontowy Szybowcowa 34-44)
Uchwała nr 3 z 22.01.2015 r.(Wyszczególnienie dodatkowych pozycji w analizie naliczeń za użytkowanie lokalu)
Uchwała nr 4 z 22.01.2015 r. (Zwołanie Rad Mieszkańców Nieruchomości)

Protokół nr 2 z 26.02.2015 r.
Uchwała nr 5 z 26.02.2015 r. (Uchylenie uchwały 108/2003)

Protokół nr 3 z 19.03.2015 r.
„Uchwały nr 6 – 45 dotyczą wykluczeń i wykreśleń” 

Protokół nr 4 z 23.04.2015 r.
Uchwała nr 46 z 23.04.2015 r. (Przyjęcie sprawozd.finansowego za 2014 r.)
Uchwała nr 47 z 23.04.2015 r. (Zatwierdzenie sprawozdania RN za 2014 r.)
Uchwała nr 48 z 23.04.2015 r. (Obnizka opłat eksploat.)
Uchwała nr 49 z 23.04.2015 r. (Zmiana wysokości opłat z tyt.energii elektr.)

Protokól nr 5 z 14.05.2015 r.
Uchwała nr 50 z 14.05.2015 r.  ( Przyjęcie założeń organiz.-finans.zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynków mieszkalnych na os. Kuźniki)
Uchwała nr 51 z 14.05.2015 r.  (Ustalenie nowej wysok.opłaty dla lok.użytkowych w nieruchomości nr 315)
Uchwała nr 52 z 14.05.2015 r.  (Nowa wysokość opłaty odpisu na f.remont. ul. Szybowcowa 22-26, Drzew. 4-12)
Uchwała nr 53 z 14.05.2015 r.  (Uchylenie uchwały wykluczającej)

Protokół nr 6 z 24.06.2015 r.

Protokół nr 7 z 16.07.2015 r.
Uchwała nr 54 z 16.07.2015 r. (Nabycie prawa użytk.wieczystego działek w obszarze pl. Grunwaldzkiego)

Protokół nr 8 z 20.08.2015 r.
Uchwała nr 55 z 20.08.2015 r.(Zmiana uchwały nr 54 z 16.07.2015)
Uchwała nr 56 z 20.08.2015 r. (Zmiana Regul.organizowania przetargów)
Uchwała nr 57 z 20.08.2015 r. (Uchylenie uchwały nr 101 z 2014 r. w spr. zmiany Regulaminu GZM)

Protokół nr 9 z 24.09.2015 r.
Uchwała nr 58 z 24.09.2015 r. (Zmiana Regulaminu GZM dot. zmiany zasad rozliczania gazu i dźwigów z metrów kwadratowych na ilość zamieszkałych osób)
Uchwała nr 59 z 24.09.2015 r. ( Zmiana Reg. Rozliczeń Kosztów GZM dot. energii elektrycznej ogólnego użytku)
Uchwała nr 60 z 24.09.2015 r. (Zmiana Reg.Rozliczeń Kosztów GZM dot. rozliczania kosztów eksploat. lokali garażowych)
Uchwała nr 61 z 24.09.2015 r.(Zatwierdzenie planu gospodarczego Sp-ni na 2016 r.)
Załącznik nr 1 do uchwały nr 61
Uchwała nr 62 z 24.09.2015 r. (Ustalenie wysokości opłat eksploatacyjnych)
Załączniki od 1 do 4 do uchwały nr 62
Uchwała nr 63 z 24.09.2015 r. (Zasady komunikacji i udostępniania materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej)
Uchwała nr 64 z 24.09.2015 r. (Przyjęcie Regulaminu Działalności Oświetowej i Kulturalnej SM Piast)
Uchwała nr 65 z 24.09.2015 r. (Zatwierdzenie struktury organizacyjnej
Załącznik do uchwały nr 65
„Uchwały od nr 66 do 88 dotyczą wykluczeń i wykreśleń”

Protokół nr 10 z 15.10.2015 r.

Protokół nr 11 z 26.11.2015 r.
Uchwała nr 89 z 26.11.2015 r. (Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozd.finansowego za 2015 rok)
Uchwała nr 90 z 26.11.2015 r. ( Przyjęcie Regulaminu Komisji Rady Nadzorczej)
Załącznik do uchwały nr 90 z 26.11.2015 r.
Uchwała nr 91 z 26.11.2015 r. (Zmiany Regulminu GZM-ankiety)

Protokół nr 12 z 17.12.2015 r.
Uchwała nr 92 z 17.12.2015 r. (Zmiany Regulaminu GZM – zmiany sposobu ustalania wymiaru zaliczek)
Uchwała nr 93 z 17.12.2015 r. (Zmiany Regulaminu GZM – rozliczanie wody bilansowej)
Uchwała nr 94 z 17.12.2015 r. (Uchylenie Uchwały nr 91 z 26.11.2015 r.)
Uchwała nr 95 z 17.12.2015 r. (Zatwierdzenie struktury organizacyjnej)

Rok 2014

Protokół nr 1 z 23.01.2014 r.
Uchwała nr 1 z 23.01.2014 r.

Protokół nr 2 z 27.02.2014 r.
Uchwała nr 2 z 27.02.2014 r.
Uchwała nr 3 z 27.02.2014 r.
Uchwała nr 4 z 27.02.2014 r.

Protokół nr 3 z 03.04.2014 r.
Uchwała nr 5 z 03.04.2014 r.
Uchwała nr 6 z 03.04.2014 r.

Protokół nr 4 z 24.04.2014 r.
Uchwała nr 7 z 24.04.20144 r.
Uchwała nr 8 z 24.04.2014 r.
Uchwała nr 9 z 24.04.2014 r.
Uchwała nr 10 z 24.04.2014 r.
Uchwała nr 11 z 24.04.2014 r.

Protokół nr 5 z 22.05.2014 r.
Uchwała nr 12 z 22.05.2014 r.
Uchwała nr 13 z 22.05.2014 r.

Protokół nr 6 z 23.06.2014 r.

Protokół nr 7 z 17.07.2014 r.
Uchwała nr 14 z 17.07.2014 r.
Uchwała nr 15 z 17.07.2014 r.
Uchwała nr 16 z 17.07.2014 r.
Uchwała nr 17 z 17.07.2014 r.
Uchwała nr 18 z 17.07.2014 r.

Protokół nr 8 z 26.08.2014 r.
Uchwała nr 19 z 26.08.2014 r.
Uchwała nr 20 z 26.08.2014 r.

Protokół nr 9 z 25.09.2014 r.

Protokół nr 10 z 09.10.2014 r.
Uwaga : pominięte uchwały nr 21-53 dotyczą wykreśleń członków.
Uwaga : pominięte uchwały nr 54-81 dotyczą wykluczeń członków.
Uwaga : uchwała 82 dotyczy uchylenia uchwały wykluczającej
Uchwała nr 83 z 09.10.2014 r.
Uchwała nr 84 z 09.10.2014 r.

Protokół nr 11 z 20.11.2014 r.
Uchwała nr 85 z 20.11.2014 r.
Uchwała nr 86 z 20.11.2014 r.
Uchwała nr 87 z 20.11.2014 r.
Uchwała nr 88 z 20.11.2014 r.
Uchwała nr 89 z 20.11.2014 r.

Protokół nr 12 z 18.12.2014 r.

Uchwała nr 90 z 18.12.2014 r. (Fundusz remontowy, pl. Grunwaldzki 10)
Uchwała nr 91 z 18.12.2014 r. (Fundusz remontowy, pl. Grunwaldzki 16)
Uchwała nr 92 z 18.12.2014 r. (Fundusz remontowy, pl. Grunwaldzki 6A)
Uchwała nr 93 z 18.12.2014 r. (Fundusz remontowy, pl. Grunwaldzki 4)
Uchwała nr 94 z 18.12.2014 r. (Fundusz remontowy, pl. Grunwaldzki 8)
Uchwała nr 95 z 18.12.2014 r. (Fundusz remontowy, ul. M. Curie-Skłodowskiej 15)
Uchwała nr 96 z 18.12.2014 r. (Fundusz remontowy, ul. Drzewieckiego 40-46)
Uchwała nr 97 z 18.12.2014 r. (Fundusz remontowy, ul. Balonowa 11-19, Drzewieckiego 58-64)
Uchwała nr 98 z 18.12.2014 r. (Kwartalna ocena pracy Zarządu)
Uchwała nr 99 z 18.12.2014 r. (Zasady wynagradzania członków Zarządu)
Uchwała nr 100 z 18.12.2014 r. (Fundusz remontowy garaży)
Uchwała nr 101 z 18.12.2014 r. (Rozliczenie kosztów wody pozabilansowej)
Uchwała nr 102 z 18.12.2014 r. (Koszty sporządzania odpisów)

Rok 2013

Protokół nr 1 z 31.01.2013 r.

Uchwała nr 1 z 31.01.2013 r.

Uchwała nr 2 z 31.01.2013 r.

Protokół nr 2 z 28.02.2013 r.

Uchwała nr 3 z 28.02.2013 r.

Uchwała nr 4 z 28.02.2013 r.

Uchwała nr 5 z 28.02.2013 r.

Uchwała nr 6 z 28.02.2013 r.

Uchwała nr 7 z 28.02.2013 r.

 

Protokół nr 3 z 21.03.2013 r.

Uchwała nr 8 z 21.03.2013 r.

 

Protokół nr 4 z 18.04.2013 r.

 

Protokół nr 5 z 25.04.2013 r.

Uwaga : pominięte uchwały nr 9-67 dotyczą wykreśleń członków.

Uchwała nr 68 z 25.04.2013 r.

Uchwała nr 69 z 25.04.2013 r.

Uchwała nr 70 z 25.04.2013 r.

Uchwała nr 71 z 25.04.2013 r.

Uchwała nr 72 z 25.04.2013 r.

Uchwała nr 73 z 25.04.2013 r.

2014-01-13

Protokół nr 6 z 16.05.2013 r.

Uchwała nr 74 z 16.05.2013 r.

 

Protokół nr 7 z 13.06.2013 r.

 

Protokół nr 8 z 04.07.2013 r.

 

Protokół nr 9 z 08.08.2013 r.

 

Protokół nr 10 z 26.09.2013 r.

Uchwała nr 75 z 26.09.2013 r.

Uchwała nr 76 z 26.09.2013 r.

   Uwaga : pominięte uchwały nr   77-109 dotyczą wykluczeń członków.

   Uwaga : pominięte uchwały nr 110-127 dotyczą wykreśleń członków.

Protokół nr 11 z 24.10.2013 r.

Uchwała nr 128 z 24.10.2013 r.

Uchwała nr 129 z 24.10.2013 r.

Uchwała nr 130 z 24.10.2013 r.

Uchwała nr 131 z 24.10.2013 r.

Uchwała nr 132 z 24.10.2013 r.

2014-02-09

Protokół nr 12 z 14.11.2013 r.

Uchwała nr 133 z 14.11.2013 r.

Uchwała nr 134 z 14.11.2013 r.

Uchwała nr 135 z 14.11.2013 r.

Uchwała nr 136 z 14.11.2013 r.

 

Protokół nr 13 z 21.11.2013 r.

 

Protokół nr 14 z 19.12.2013 r.

Uchwała nr 137 z 19.12.2013 r.

 

Rok 2012

Protokół nr 15 z 20.12.2012 r.

Uchwała nr 688 z 20.12.2012 r.

Uchwała nr 687 z 20.12.2012 r.

Uchwała nr 686 z 20.12.2012 r.

Uchwała nr 685 z 20.12.2012 r.

Uchwała nr 684 z 20.12.2012 r.

Uchwała nr 683 z 29.11.2012 r.

Uchwała nr 682 z 29.11.2012 r.

Uchwała nr 681 z 29.11.2012 r.

 

Protokół nr 14 z 29.11.2012 r.

 

Protokół nr 13 z 08.11.2012 r.

Uchwała nr 680 z 08.11.2012 r.

 

Protokół nr 12 z 11.10.2012 r.

Uchwała nr 679 z 11.10.2012 r.

Uchwała nr 678 z 11.10.2012 r.

Uchwała nr 677 z 11.10.2012 r.

Uchwała nr 676 z 11.10.2012 r.

 

Protokół nr 11 z 30.08.2012 r.

Uchwała nr 675 z 30.08.2012 r.

Uchwała nr 674 z 30.08.2012 r.

Uchwała nr 673 z 30.08.2012 r.

Uchwała nr 672 z 30.08.2012 r.

Uchwała nr 671 z 30.08.2012 r.

 

Protokół nr 10 z 09.08.2012 r.

Uchwała nr 670 z 09.08.2012 r.

Uchwała nr 669 z 09.08.2012 r.

Uchwała nr 668 z 09.082012 r.

 

Protokół nr 9 z 12.07.2012 r.

 

Protokół nr 8 z 31.05.2012 r.

Uchwała nr 667 z 31.05.2012 r.

Uchwała nr 666 z 31.05.2012 r.

Uchwała nr 665 z 31.05.2012 r.

Uchwała nr 664 z 31.05.2012 r.

Uchwała nr 663 z 31.05.2012 r.

Uchwała nr 662 z 31.05.2012 r.

 

Protokół nr 7 z 10.05.2012 r.

Uchwała nr 661 z 10.05.2012 r.

 

Protokół nr 6 z 24.04.2012 r.

Uchwała nr 660 z 24.04.2012 r.

Uchwała nr 659 z 24.04.2012 r.

Uchwała nr 658 z 24.04.2012 r.

Uchwała nr 657 z 24.04.2012 r.

Uchwała nr 656 z 24.04.2012 r.

 

Protokół nr 5 z 26.03.2012 r.

Uchwała nr 655 z 26.03.2012 r.

Uchwała nr 654 z 26.03.2012 r.

Uchwała nr 653 z 26.03.2012 r.

Uchwała nr 652 z 26.03.2012 r.

Uchwała nr 651 z 26.03.2012 r.

Uchwała nr 650 z 26.03.2012 r.

Uchwała nr 649 z 26.03.2012 r.

Uchwała nr 648 z 26.03.2012 r.

Uchwała nr 647 z 26.03.2012 r.

Uchwała nr 646 z 26.03.2012 r.

 

Protokół nr 4 z 21.03.2012 r.

 

Protokół nr 3 z 06.03.2012 r.

 

Protokół nr 2 z 24.01.2012 r.

Uchwała nr 6 z 24.01.2012 r.

Uchwała nr 5 z 24.01.2012 r.

Uchwała nr 4 z 24.01.2012 r.

Uchwała nr 3 z 24.01.2012 r.

Uchwała nr 2 z 24.01.2012 r.

 

Protokół nr 1 z 12.01.2012 r.

Uchwała nr 1 z 12.01.2012 r.

 

Rok 2011

Protokół nr 8 z 29.12.2011 r.

Protokół nr 7 z 20.12.2011 r.

Protokół nr 6 z 17.11.2011 r.

Protokół nr 5 z 7.10.2011 r.

Protokół nr 4 z 8.09.2011 r.

 

Rok 2010

Protokół nr 5 z 18.11.2010 r.

Protokół nr 4 z 28.09.2010 r.

Protokół nr 3 z 27.05.2010 r.

Uchwała nr 4 z 27.05.2010 r. (Uchwała uchylająca wykluczenie ze Spółdzielni)

Uchwała nr 3 z 27.05.2010 r. (Określenie liczby członków Rad Osiedli)

Uchwała nr 2 z 27.05.2010 r. (Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej)

Uchwała nr 1 z 27.05.2010 r. (Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego)

Protokół nr 2 z 11.05.2010 r.

Uchwała nr 65 z 11.05.2010 r. (Podział Walnego Zgromadzenie na części)

Uchwała nr 63 z 11.05.2010 r. (Zatwierdzenie struktury organizacyjnej SM)

Uchwała od nr 5 do 62 – uchwały wykreślające członków Spółdzielni

Uchwała nr 64 z 11.05.2010 r. (Zatwierdzenie planu ekonomiczno-finansowego Spółdzileni)

Protokół nr 1 z 18.02.2010 r.

Rok 2009

Protokół nr 4 z 17.12.2009 r.

Uchwała nr 1 z 17.12.2009 r. (Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego)

Protokół nr 3 z 06.05.2008 r.

Uchwała nr 16 z 07.05.2009 r. (Obniżenie stawki czynszu najmu za lokal)

Uchwała nr 15 z 07.05.2009 r. (Podział Walnego Zgromadzenia na części)

Uchwała nr 14 z 07.05.2009 r. (Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego)

Prot. 2 Uchwały od nr 1 do nr 13 z 07.05.2009 r. wykreślające i wykluczające członków SM

10 Protokół nr 2 z 07.05.2009 r.

Uchwała nr 35 z 19.02.2009 r. (Uchwalenie Regulaminu porządku domowego)

Uchwała nr 34 z 19.02.2009 r. (Uchwalenie Regulaminu przetargów)

Uchwała nr 33 z 19.02.2009 r. (Zatwierdzenie struktury organizacyjnej)

Uchwała nr 32 z 19.02.2009 r. (Zatwierdzenie planu ekonomiczno-finansowego)

Uchwała nr 31 z 19.02.2009 r. (Wykonanie planu ekonomiczno-finansowego)

Uchwała nr 30 z 19.02.2009 r. (Zmiana wysokości opłat za zimną wodę i ścieki)

Uchwała nr 29 z 19.02.2009 r. (Zmiana opłat z tytułu wywozu śmieci)

Uchwała nr 28 z 19.02.2009 r. (Zmiana wysokości opłat za energię elektryczną wspólną)

Protokół nr 1 z 19.02.2009 r.

1a Prot. 1 Uchwały od nr 1 do nr 27 z 19.02.2009 r. wykluczające i wykreślające członkóe SM

Rok 2008

Protokół nr 6 z 18.12.2008 r.

Uchwała nr 28 z 18.12.2008 r. (Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego)
Protokół nr 5 z 09.10.2008 r.

Uchwała nr 27 z 09.10.2008 r. (Uchwalenie Regulaminu udostępniania odpisów dokumentów)

Uchwała nr 26 z 09.10.2008 r. (Uchwała uchylająca uchwałę o wykluczeniu)

Protokół nr 4 z 03.07.2008 r.

Uchwała nr 25 z 03.07.2008 r. (Uchwała uchylająca uchwałę o wykluczeniu)

Uchwała nr 24 z 03.07.2008 r. (Uchwała uchylająca uchwałę o wykluczeniu)

Uchwała nr 23 z 03.07.2008 r. (Uchylenie uchwały o regulacji opłat za eksploatację i utrzymania lok. własn.)

Uchwała nr 22 z 03.07.2008 r. (Regulacja indywidualnych zaliczek za c.o.)
Protokół nr 3 z 06.05.2008 r.

Uchwała nr 21 z 06.05.2008 r. (Podział na grupy członkowskie i mandaty w grupach)

Uchwała nr 20 z 06.05.2008 r. (Uchwalenie podziału na grupy członkowskie)

Uchwała nr 19 z 06.05.2008 r. (Uchwalenie porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich)

Uchwała nr 18 z 06.05.2008 r. (Zatwierdzenie uchwalonych terminów Zebrań Grup Członkowskich)

Uchwała nr 17 z 06.05.2008 r. (Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz MPWiK)

Uchwała nr 16 z 06.05.2008 r. (Regulacja opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania lokali użytk. własn.)

Uchwała nr 14 z 06.05.2008 r. (Uchwała uchylająca uchwałę wykluczającą)

Uchwała nr 15 z 06.05.2008 r. (Uchwała uchylająca uchwałę wykluczającą)

Uchwała nr 13 z 06.05.2008 r. (Wykonanie planu ekonomiczno-finansowego za 2007 rok)

Uchwała nr 12 z 06.05.2008 r. (Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego)

Protokół nr 2 z 28.02.2008 r.

Uchwała nr 11 z 28.02.2008 r. (Rozszerzenie zakresu lustracji)

Uchwała nr 10 z 28.02.2008 r. (Decyzja o wypłacie diet członkom organów samorządowych)

Protokół nr 1 z 17.01.2008 r.

Uchwała nr 9 z 17.01.2008 r. (Opłaty za kserokopie dokumentów wydawane członkom Spółdzielni)

Uchwała nr 8 z 17.01.2008 r. (Zmiana wysokości opłat za wywóz nieczystości)

Uchwała nr 7 z 17.01.2008 r. (Uchwałenie Regulaminu Przetargu na ustanowienie odrębnej własnści)

Uchwała nr 6 z 17.01.2008 r. (Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni)

Uchwała nr 5 z 17.01.2008 r. (Obciążenie nieruchomości hipoteką umowną i kaucją)

Uchwała nr 4 z 17.01.2008 r. (Obciążenie nieruchomości hipoteką umowną i kaucją)

Uchwała nr 3 z 17.01.2008 r. (Obciążenie nieruchomości hipoteką umowną i kaucją)

Uchwała nr 2 z 17.01.2008 r. (Zatwierdzenie planu ekonomiczno-finansowego Spółdzielni)

Uchwała nr 1 z 17.01.2008 r. (Uchwała uchylająca uchwałę o wykluczeniu)

Rok 2007

Protokół nr 1 z 01.02.2007 r.

Protokół nr 2 z 15.02.2007 r.

Protokół nr 3 z 22.03.2007 r.

Protokół nr 4 z 10.05.2007 r.

Protokół nr 5 z 05.07.2007 r.

Protokół nr 6 z 20.09.2007 r.

Protokół nr 7 z 22.11.2007 r.

Uchwała nr 1 z 01.02.2007 r. (Zmiana wysokości opłaty za RTV os. Śródmieście)

Uchwała nr 2 z 01.02.2007 r. (Uchwalenie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich)

Uchwała nr 3 z 01.02.2007 r. (Uchwalenie Regulaminu Rady Osiedla)

Uchwała nr 4 z 01.02.2007 r. (Uchwalenie Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszu remontowego)

Uchwała nr 5 z 01.02.2007 r. (Ustalenie stawki funduszu remontowego dla estakady)

Uchwała nr 7 z 01.02.2007 r. (Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni)

Uchwała nr 8 z 01.02.2007 r.

Uchwała nr 9 z 01.02.2007 r.

Uchwała nr 10 z 01.02.2007 r.

Uchwała nr 11 z 01.02.2007 r.

Uchwała nr 12 z 15.02.2007 r. (Uchwalenie Regulaminu Rady Osiedla SM PIAST)

Uchwała nr 13 z 22.03.2007 r. (Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego)

Uchwała nr 14 z 22.03.2007 r. (Uchwała uchylająca uchwałę wykluczającą)

Uchwała nr 15 do uchwały nr 19 uchwały wykluczające z członkostwa w Spółdzielni

Uchwała nr 20 do uchwały nr 32 uchwały wykreślające z rejestru członków Spółdzielni

Uchwała nr 33 z 10.05.2007 r. (Uchwała uchylająca uchwałę wykluczającą)

Uchwała nr 34 z 05.07.2007 r. (Uchwała uchylająca wykluczenie)

Uchwała nr 35 (uchwała uchylająca uchwałę o wykluczeniu)

Uchwała nr 36 z 20.09.2007 r. (Uchwała uchylająca uchwałę o wykluczeniu)

Uchwała nr 37 z 20.09.2007 r. (Uchwała uchylająca uchwałę o wykluczeniu)

Uchwała nr 38 z 20.09.2007 r. (Uchwała uchylająca uchwałę o wykluczeniu)

Uchwała nr 39 z 20.09.2007 r. (Uchwała uchylająca uchwałę o wykluczeniu)

Uchwała nr 40 z 20.09.2007 r. (Uchwalenie opłat za kserokopie dokumentów wydawanych członkom Spółdzielni)

Uchwała nr 41 z 20.09.2007 r. (Przystąpienie Spółdzielni do Polskiej Izby Gospodarczej)

Uchwała nr 42 z 20.09.2007 r. (Dalsze wyodrębnianie mieszkań na prawach użytk. wieczystego)

Uchwała nr 43 z 20.09.2007 r. (Terminy Zebrań Grup Członkowskich)

Uchwała nr 44 z 20.09.2007 r.(Dotyczy podziału na grupy członkowskie)

Uchwała nr 45 z 20.09.2007 r.(Dotyczy podziału na gr.członkowskie i amndaty)

Uchwała nr 46 z 22.22.2007 r. (Uchwała uchylająca wykluczenie)

Uchwała nr 47 z 22.11.2007 r. (Zmiana wysokości opłat za podgrzanie wody)

Uchwała nr 48 z 22.11.2007 r. (Wybór podmiotu uprawnioneo do badania sprawozdania finansowego)