WZ 2018

PROTOKOŁY

PROTOKÓŁ PODSUMOWUJĄCY KOMISJI SKRUTACYJNEJ OSTATNIEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA Z 30.05.2018 R.

Protokół z WZ Osiedle Śródmieście 28.05.2018 r.
Protokół z WZ Osiedle Kosmonautów III 29.05.2018 r.
Protokół z WZ Osiedle Kosmonautów V 30.05.2018 r.

UCHWAŁY

Uchwała nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu
Uchwała nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017
Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017
Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku netto z pozostałej działalności Spółdzielni za rok 2017
Uchwała nr 7 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań związanej z dociepleniem i remontem niektórych bydynków w zasobach Spółdzielni
Uchwała nr 8 w sprawie upoważnienia Zarządu SM Piast we Wrocławiu do podjęcia działań zmierzających do założenia związku rewizyjnego
Uchwała nr 9 w sprawie zmian w Statucie poprzez nadanie mu nowej treści
Załącznik do uchwały nr 9 z 30.05.2018 r.
Uchwała nr 10 w sprawie zmian w Statucie wynikających z dostosowania Statutu do obowiązujących przepisów prawa

ZAWIADOMIENIA I PORZĄDEK OBRAD
Uaktualniony porządek obrad Osiedle Śródmieście
Uaktualniony porządek obrad Osiedle Kosmonautów III
Uaktualniony porządek obrad Osiedle Kosmonautów V

Zawiadomienie o WZ Osiedle Śródmieście

Porządek obrad Osiedle Śródmieście

Zawiadomienie o WZ Osiedle Kosmonautów III

Porządek obrad WZ Osiedle Kosmonautów III

Zawiadomienie o WZ Osiedle Kosmonautów V

Porządek obrad WZ Osiedle Kosmonautów V

Projekty uchwał

Ad. 11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.
Ad. 12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu.
Ad. 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok.
Ad. 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
Ad. 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
Ad. 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sposobu podziału zysku netto za 2017 rok.
Ad. 16. Poprawka do uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu podziału zysku netto za 2017 rok – złożona przez Członka
Ad. 17. Uchwała w sprawie najwyższej sumy zobowiązań.
Ad. 18. Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierz. do założenia Związku Rewizyjnego.
Ad. 21a. Uchwała w sprawie zmian do Statutu poprzez nadanie mu nowej treści – złożona przez Członków
Ad. 21b. Uchwała w sprawie zmian w Statucie dot. obowiązków Zarządu – złożone przez Członków
Ad. 21b. Uchwała w sprawie zmian w Statucie dot. obowiązków Zarządu – złożone przez Członków
Ad. 21c. Uchwała w sprawie zmian w Statucie dot. obowiązków Zarzadu – złożone przez Członków
Ad. 21c. Uchwała w sprawie zmian w Statucie dot. obowiązków Zarzadu – złożone przez Członków
Ad. 21c. Poprawka do uchwały w sprawie zmian w Statucie dot. obowiązków Zarządu – złożone przez Członka
Ad. 21d. Uchwała w sprawie zmian do Statutu wynik. z dostosow. Statutu do obowiązujących przepisów prawa
Ad. 22. Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
Ad. 22. Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
Ad. 22. Opinia prawna w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie zarządu
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Realizacja wniosków polustracyjnych.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia 2017r.
Protokół WZ 2017 r. Osiedle Śródmieście, Czł. Oczekujący
Protokół WZ 2017 r. Osiedle Kosmonautów III
Protokół WZ 2017 r. Osiedle Kosmonautów V