Wymiana pionów i poz. ZW, CW , cyrkulacji CW przy Drzewieckiego 2414 stycznia 2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST”
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 10B
tel. 71- 321-37-30

ogłasza przetarg na wykonanie wymiany pionów i poziomów: zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji ciepłej wody w budynku przy ul. Drzewieckiego 24 osiedla Kosmonautów we Wrocławiu.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni „Piast” przy ul. Bulwar Ikara 10B, pokój nr 103 tel. 71 32 57 222 lub 71 321 37 30.

Zainteresowanych wykonawców prosimy o przesłanie ofert lub złożenie ich w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Bulwar Ikara 10B, pok. nr 103.

Termin składania ofert upływa 24.01.2014 r. o godz. 13

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub rezygnacji z rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

Celem przystąpienia do przetargu w terminie do 24.01.2014 r. do godziny 13 należy wpłacić wadium w wysokości
20 000,00 złotych. Forma przekazania wadium – przelew na konto Zamawiającego PKO BP III O/Wrocław 55 1020 5242 0000 2702 0018 0521 .
Wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom po wyborze Wykonawcy robót i podpisaniu przez niego umowy, najpóźniej do 28 lutego 2014 r.

Załączniki:

1. SIWZ

1. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy